Avtalsrättsliga frågor

De avtalsrättsliga frågorna är en självklar del av den offentliga upphandlingen. På senare tid har mycket fokus legat på möjligheterna och begränsningarna att ändra redan ingångna kontrakt och ramavtal. Genom 2017 års upphandlingslagar har vi också fått bestämmelser som uttryckligen reglerar frågan. En intressant fråga är hur ändringsklausuler bör utformas för att inte äventyra senare ändringar, en annan är vad som gäller vid ändringar av mindre värden. Ytterligare en möjlighet som numera regleras i upphandlingslagarna är den att byta leverantör i ett upphandlat kontrakt.

En avtalsrättslig fråga som fått mindre uppmärksamhet i nyhetsflödet är den om vilka de civilrättsliga effekterna är av att en domstol förklarar ett avtal ogiltigt. I Sverige har vi valt att avtalet ska ogiltigförklaras ex tunc, vilket innebär att alla prestationer ska återgå, om det är möjligt. Men vad innebär det i praktiken, när är det möjligt och hur ska återgången regleras mellan parterna?

På seminariet behandlas bland annat partsbyten och väsentliga förändringar, ändringsklausuler, ändringar av mindre värde samt ogiltighetstalan och civilrättsliga effekter av att ett avtal ogiltigförklaras. Frågorna presenteras och diskuteras av tre av Sveriges främsta upphandlingsadvokater, vilka även är experter på avtalsfrågor.