Byggfrågor i offentlig upphandling

Frågor avseende byggentreprenader tar allt större utrymme i den offentliga upphandlingen. Det beror dels på uppmärksamheten som följer av stora samhälleliga byggprojekt men också på riskerna för överprövningar när kontrakt till stora värden står på spel. Byggsektorns särpräglade karaktär med komplicerade förfaranden som inte återfinns vid annan upphandling och egna vitt spridda standardavtal bidrar förstås. Frågor kring exploateringsavtal, genomförande av stora byggkoncessioner och de speciella reglerna om kvalificeringskrav, t.ex. femårsgränsen vid intyg från tredje man, svårigheterna att fastställa teknisk likvärdighet och nya arbetsrättsliga krav vid byggupphandlingar är endast några av de frågeställningar som en upphandlare måste behärska vid genomförandet av en byggupphandling. På seminariet diskuteras frågorna av några av Sveriges främsta experter på upphandlingar av offentliga byggentreprenader.