Direktupphandling

Direktupphandling innebär ofta att den normala konkurrensen sätts ur spel, vilket i sig utgör ett av de större undantagen från EU:s och Sveriges upphandlingsregler. Ändå är direktupphandling i vissa situationer tillåten eftersom det helt enkelt kan vara nödvändigt p.g.a. bristande konkurrens, brådska eller av tekniska skäl. En fråga som ofta diskuterats är möjligheten för upphandlande myndigheter och enheter att direktupphandla p.g.a. en överprövning. I de fall som rättsprocessen drar ut på tiden kan det föreligga risk för liv och hälsa om varan eller tjänsten inte kan anskaffas inom en viss tid. I vilka situationer är det då möjligt att direktupphandla? Även inom byggsektorn förekommer specifika frågor om direktupphandling, eftersom fördröjningar av byggnationer och olika anläggningar p.g.a. oförutsedda omständigheter kan innebära stora ekonomiska förluster för alla parter. Å andra sidan innebär direktupphandlingar att det är svårt att avgöra om “en god affär” verkligen har genomförts och frågan om “direktupphandling är en förlorad affärsmöjlighet?” är alltid aktuell i sammanhanget.

På seminariet diskuterar tre av Sveriges välkända upphandlingsexperter möjligheterna och svårigheterna med direktupphandling och ger vägledning i hur förfarandet kan och ska tillämpas i praktiken.