Interna köp

Med interna köp avses transaktioner som sker inom den egna organisationen och som därmed inte är upphandlingspliktiga kontrakt. Men vad som utgör den egna organisationen i upphandlingsrättslig mening är inte i alla delar klart. En juridisk person kan i princip bestå av flera upphandlande myndigheter och enheter, och dessa kan i sin tur bestå av flera separata operativa enheter. Köp mellan formellt fristående juridiska personer kan ändå upphandlingsrättsligt jämställas med interna köp när de s.k. Teckalkriterierna är uppfyllda. Däremot är det omdiskuterat om statliga upphandlande myndigheter kan handla fritt av varandra utan konkurrensutsättning, trots att staten betraktas som en enda juridisk person. På seminariet utreds dessa frågeställningar och vi får även en inblick i hur interna köp i en större organisation hanteras i praktiken.

Vi får lyssna till välkända och framstående experter inom upphandlingsrätten behandla den intressanta frågan om när och hur det är möjligt med interna köp.