Krav och uteslutning

Upphandlingsförfarandena ska präglas av öppenhet och i största möjliga mån undvika onödiga hinder för att olika typer av leverantörer ska kunna delta i förfarandena. Samtidigt måste upphandlande myndigheter och enheter ha möjlighet att ställa krav på såväl leverantörerna som på föremålet för upphandlingen för att säkerställa bl.a. kvalitet och leveranser i de offentliga kontrakten. Möjligheterna att ställa krav på märkning och certifiering regleras i upphandlingslagstiftningen. Reglerna är dock något summariska och Upphandlingsmyndigheten genomför en analys med syfte att förtydliga och klargöra vad de faktiskt innebär. Även krav avseende referenser och hur referenstagning ska gå till är endast översiktligt beskrivna i lagstiftningen, vilket innebär att rättspraxisen har fått styra utvecklingen på området. Ett tydligt exempel på det är användandet av egenreferenser. Vad gäller uteslutningsgrunderna har med den nya lagstiftningen från 1 januari 2017 en del nya grunder tillkommit. Vad såväl de nya som de tidigare uteslutningsgrunderna innebär i praktiken är dock fortfarande oklart för många upphandlande myndigheter och enheter.

Vi får höra frågor om krav på och uteslutning av leverantörer diskuteras och debatteras av tre av Sveriges ledande experter som arbetar just med dessa frågor i sin dagliga verksamhet. Passa på att lyssna på seminariet där du även får möjligheten att ställa frågor direkt till experterna.