Marknadsdialog

Före den 1 januari 2017 fanns i princip ingen reglering av hur en upphandlande myndighet fick prata eller diskutera med potentiella anbudsgivare innan dess en upphandling påbörjades, dvs. innan den upphandlande myndigheten valt upphandlingsförfarande. De nya bestämmelserna i LOU om dialog bygger bl.a. på artikel 40 i direktiv 2014/24. Där anges att en upphandlande myndighet får genomföra marknadsundersökningar och rådfråga eller godta råd från oberoende experter eller myndig­heter eller från marknadsaktörer. Råden får användas vid planering och genomförande av upphandlingen, men endast under förutsättning att de inte snedvrider konkurrensen eller bryter mot principerna om icke-diskriminering och öppenhet. Exakt var gränserna går är oklart och i dag saknas vägledande praxis. Ett sätt att fråga om råd är att genomföra en s.k. extern remiss vilket innebär att hela eller delar av upphandlingsdokumenten skickas till leverantörer och branschorganisationer för synpunkter innan upphandlingen publiceras.

På seminariet diskuteras frågan om gränserna för och tillämpningen av marknadsdialog av tre framstående experter, vilka klargör hur upphandlande myndigheter och enheter kan ta in externa synpunkter på en upphandling utan att störa konkurrensen mellan anbudsgivarna.