Upphandling i annan lagstiftning

Förfarandet i offentlig upphandling regleras i lagarna LOU, LUF, LUFS ochh LUK, men svar på frågor som inte anges där får sökas i annan lagstiftning. Sverige har nyligen fått en ny förvaltninglag och en ny kommunallag och bestämmelserna i dessa lagar tillämpas i vissa fall även i offentliga upphandlingar. Vad är de viktigaste nyheterna i dessa lagar och vad bör upphandlande organisationer och leverantörer tänka särskilt på? En annan lagstiftning som direkt påverkar den offentliga upphandlingen är EU:s förordning om dataskydd (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018. Reglerna för personuppgiftsbiträden har skärpts i GDPR, och att missa att upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal i linje med kraven i GDPR är förenat med sanktionsavgifter. Samtidigt innehåller upphandlingsrätten strikta regler kring hur man får ändra i befintliga kontrakt. Hur förhåller man sig när ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättat under PUL strider mot GDPR i ljuset av reglerna i upphandlingslagstiftningen om väsentlig ändring (också dessa regler förenade med sanktioner)? Den 1 april 2019 förväntas dessutom den nya lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling träda i kraft. Lagen innebär att upphandlande myndigheter och enheter måste kunna ta emot och behandla elektroniska fakturor och att leverantörer ska skicka sina fakturor elektroniskt. Ytterligare en aspekt är konkurrensrättens betydelse för upphandlingsrätten. Upphandlingsmarknader har varit föremål för många kartellutredningar, och det finns ett stort antal ärenden som Konkurrensverket drivit i domstol med yrkande på  konkurrensskadeavgift. Företag inom upphandlingsmarknader har också de senaste åren blivit föremål för gryningsräder p.g.a. misstänkta samarbeten inför offentliga upphandlingar. Vad är trenderna inom konkurrensrätten och vad bör man tänka på som upphandlare och leverantör utifrån konkurrensrätten?

På seminariet informerar tre av Sveriges mest erfarna experter om den påverkan på upphandlingsrätten som annan svensk och unionsrättslig lagstiftning medför.