Upphandlingspolicys

Det talas om att det varit för mycket fokus på lagstiftning och för lite på den goda offentliga affären, dvs. vad får vi för våra skattemedel? I ett led att försöka påverka statliga myndigheter m.m. att beakta även andra hänsyn i den offentliga upphandlingen tog regeringen år 2016 fram den Nationella upphandlingsstrategin. Vad har hänt sedan dess och hur arbetar Regeringskansliet vidare med strategin? Härutöver behöver varje upphandlande myndighet och enhet ta fram en egen upphandlingspolicy med de centrala ingredienser som behövs för att skapa en framgångsrik upphandling, från viktiga förhållningssätt till praktiska verktyg och metoder. Det talas alltmer om ett helhetsperspektiv på hela upphandlingsprocessen, på seminariet presenteras tio principer för framgång. Även leverantörerna behöver ha upphandlingspolicys som beskriver när, var och hur anbud ska läggas. En sådan upphandlingspolicy för leverantörer bör även innehålla överväganden i vilka fall det kan vara lämpligt och riktigt att begära överprövning och skadestånd.

Här får vi högaktuell och användbar information från framstående experter som jobbat länge med de aktuella frågorna och som engagerat sig i arbetet med att bredda synen på den offentliga upphandlingen.